Gegevensbescherming

Hartelijk bedank voor de interesse in onze website. De bescherming van je privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we je gedetailleerde informatie over hoe we met jou gegevens omgaan. In dit privacybeleid worden de aard, de omvang en het doel uitgelegd van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod"). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals bijvoorbeeld "Verwerking" of "verwerkingsverantwoordelijke" wordt verwezen naar de definities in Art. 4, van de Duitse AVG (DSGVO).

De verantwoordelijke

ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik
Eichenstr. 2
85445 Schwaig Deutschland
e-Mailadresse: info@itg.de
Geautoriseerde directeuren: Holger Funk, Patrick Lindig
https://www.itg.de/de/kontakt/impressum.html
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:
Peter Grenzmann
datenschutz@itg.de

Soorten verwerkte gegevens:

- Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen)
- Contactgegevens (zoals e-mail, telefoonnummers)
- Inhoudsgegevens (zoals tekstinvoer, foto's, video's)
- Gebruiksgegevens (zoals bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden)
- Meta-/communicatiegegevens (zoals apparaatinformatie, IP-adressen).

Daarnaast verwerken we:
- Contractgegevens (zoals contractonderwerp, looptijd, klantcategorie)
- De betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis) via BSPAYONE (https://www.bspayone.com/DE/de/privacy) van onze klanten, potentiële klanten en zakenpartners met het oog op het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Categorieën van betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van de online dienst (hierna "gebruikers" te noemen).

Verwerkingsdoel

- Terbeschikkingstelling van het online-aanbod, hun de functies en inhoud
- Het beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers
- Veiligheidsmaatregelen
- Bereikmeting/marketing

Gebruikte terminologie

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijv. cookies) of op een of meer bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Een "verwerking" is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens. De terminologie is veelomvattend en omvat vrijwel elk gebruik van gegevens. "Pseudonimisering" betekent dat de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. "Profilering" elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of beweging te analyseren of te voorspellen. De "verantwoordelijke persoon" is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De "verwerker" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke persoon.

Relevante wettelijke grondslagen

Volgens art. 13, van de Duitse AVG (DSGVO), informeren wij je over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Voor zover de wettelijke basis wordt vermeld in het privacybeleid, is het volgende van toepassing: De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is art. 6, Para, 1, lid a en art. 7, van de Duitse AVG (DSGVO), de wettelijke basis voor verwerking om aan onze diensten te voldoen en contractuele maatregelen uit te voeren en vragen te beantwoorden, is art. 6, Para. 1,, lid b, van de Duitse AVG (DSGVO) de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is art. 6, Para. 1, lid c, van de Duitse AVG (DSGVO) en de wettelijke basis voor verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is art. 6, Para. 1, lid f van de Duitse AVG (DSGVO). In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene, of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, Para. 1, lid d, van de Duitse AVG (DSGVO) als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen beslissingen in overeenstemming met art. 32, van de Duitse AVG (DSGVO) rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, de verzekering van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben we procedures ingesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te waarborgen. We houden ook rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij het ontwikkelen en selecteren van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en door privacyvriendelijke standaardinstellingen (art. 25, van de Duitse AVG (DSGVO).

Samenwerken met verwerkers en derden

Als we in het kader van onze verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers of derden), deze aan hen overdragen of hen anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld wanneer de gegevens worden overgedragen aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met art. 6, para. 1, lid b, van de Duitse AVG (DSGVO), noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract), jij toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting dit vereist of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.). Als wij derden opdracht geven voor de verwerking van gegevens op basis van een zogenaamde "overeenkomst voor orderverwerking", gebeurt dit op basis van art. 28, van de Duitse AVG (DSGVO).

De persoonsgegevens die je invoert, worden verzonden naar Hulker Europe Distribution s.r.o., voor interne klantanalyses en voor het verzenden van nieuwsbrieven. (Hulker), CZ - 17 000 Praag en, in het geval van een gerechtvaardigd belang, ook aan bedrijven die verbonden zijn met Hulker in overeenstemming met §§ 15 AktG.

Overdrachten in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemming verwerken of laten we de gegevens alleen achter in een derde land als aan de speciale vereisten van art. 44 ff, van de Duitse AVG (DSGVO) verwerken. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende bepaling van een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaardcontractclausules").

Rechten van de betrokken personen

Je hebt het recht om bevestiging te vragen of de relevante gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, evenals voor meer informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met art. 15, van de Duitse AVG (DSGVO) Je hebt dienovereenkomstig art. 16, van de Duitse AVG (DSGVO) het recht om te vragen dat de gegevens over jou worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over jou worden gecorrigeerd. In overeenstemming met art. 17, van de Duitse AVG (DSGVO) heb je het recht om te vragen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd, of, als alternatief, in overeenstemming met art. 18, van de Duitse AVG (DSGVO) om een beperking van de verwerking van gegevens aan te vragen. Je hebt het recht om te verzoeken om de gegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in overeenstemming met art. 20, van de Duitse AVG (DSGVO) een om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken. Je hebt ook in overeenstemming met art. 77, van de Duitse AVG (DSGVO) het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Beierse staatsdienst voor toezicht op gegevensbescherming (BayLDA) Promenade 27 91522 Ansbach

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om verleende toestemming in overeenstemming met art. 7, para. 3, van de Duitse AVG (DSGVO) met werking voor de toekomst in te trekken.

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van jou gegevens in overeenstemming met art. 21, van de Duitse AVG (DSGVO). Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking ten behoeve van directe reclame.

Cookies en het recht van bezwaar tegen directe reclame

"Cookies" zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computers van gebruikers. In cookies kunnen verschillende informatie worden opgeslagen. Cookies worden voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na een bezoek aan een online dienst. Als tijdelijke cookies, of "Sessie-cookies" of "tijdelijke cookies" zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online dienst verlaat en zijn browser sluit. In een cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een online winkel of een inlogstatus opslaan. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden "permanent" of "permanent" genoemd. Zo kan de inlogstatus bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na meerdere dagen bezoeken. Zo kan een cookie ook de interesses van gebruikers opslaan, die worden gebruikt voor het meten van het bereik of marketingdoeleinden. "Third-Party-Cookie" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de online dienst (anders worden ze, als het alleen hun cookies zijn, "eigen cookies" genoemd). We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dit uitleggen in ons privacybeleid. Als de gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat je dan mogelijk niet alle functies van deze online aanbieding kunt gebruiken.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met art. 17 en 18, van de Duitse AVG (DSGVO) verwijderd of de verwerking ervan beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd, zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet onderworpen is aan wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit houdt in dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen. Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag in het bijzonder gedurende 10 jaar plaats in overeenstemming met §§ 147 para, 1 van het Duitse boekhoudrecht (AO), 257, para. 1 nr. 1 en 4, para. 4 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhouddocumenten, handelsboeken , relevant voor belastingdocumenten etc.) en 6 jaar conform § 257 para. 1 nr. 2 en 3, para. 4 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), (handelsbrieven).

Orderverwerking in de online shop en klantenaccount

We verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van het bestelproces in onze online winkel om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, en om ze te betalen en te leveren of uit te voeren. De verwerkte gegevens omvatten bestandsgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die bij de verwerking betrokken zijn, zijn onder meer onze klanten, potentiële klanten en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd voor het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessie-cookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, para. 1, lid b (uitvoering van bestelprocessen) en c (wettelijk verplichte archivering) van de Duitse AVG (DSGVO). De informatie, gemarkeerd als vereist, is vereist om het contract te rechtvaardigen en na te komen. We verstrekken de gegevens alleen aan derden als onderdeel van de levering, betaling of in het kader van wettelijke vergunningen en verplichtingen aan juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit nodig mocht zijn om aan het contract te voldoen (bijvoorbeeld op verzoek van de klant bij levering of betaling). De gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, waarmee ze met name hun bestellingen kunnen bekijken. Als onderdeel van het registratieproces wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers verstrekt. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Wanneer de gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, afhankelijk van hun opslag om commerciële of fiscale redenen, is overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid c, van de Duitse AVG (DSGVO) vereist. Informatie in het klantaccount blijft bewaard totdat deze wordt verwijderd en vervolgens gearchiveerd in geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om een back-up te maken van hun gegevens voor het einde van het contract in geval van beëindiging. Bij registratie, herregistratie en bij het gebruik van onze online diensten slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. Het opslaan is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nood mocht zijn om onze claims in te dienen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met Art. art. 6, Para. 1, lid c, van de Duitse AVG (DSGVO). De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen; de noodzaak om de gegevens op te slaan wordt elke drie jaar herzien; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats nadat ze zijn verlopen (einde van het handelsrecht (6, jaar) en fiscale (10 jaar) opslagverplichting).

Administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, contactbeheer

We maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders, op wiens platforms gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), Directe overschrijving (https://www.sofort.com/integrationCenter-ger-DE/integration/datenschutz.html) Als onderdeel van de uitvoering van contracten maken we gebruik van betalingsdienstaanbieders op basis van Art. 6, Para. 1, lid b., van de Duitse AVG (DSGVO). Daarnaast maken we gebruik van externe aanbieders van betalingsdiensten op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO) om onze gebruikers een effectieve en veilige betalingsoptie te bieden. De gegevens die worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieders omvatten inventarisgegevens, zoals de naam en het adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, evenals het contract, totalen en ontvanger-gerelateerde informatie. Deze informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en door hen opgeslagen. Dit betekent dat we geen bankrekening of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met een bevestiging of negatieve informatie over de betaling. de betalingsdienstaanbieders kunnen de gegevens overdragen aan kredietbureaus. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren. Hiervoor verwijzen we je naar de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de betalingsdienstaanbieders. De algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties en zijn toegankelijk via de respectieve websites of transactieapplicaties. We verwijzen je ook naar hen voor meer informatie en om beroep te doen op herroeping, informatie en andere rechten van betrokkenen.

Administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, contactbeheer

We verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van onze activiteiten, financiële boekhouding en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. We verwerken dezelfde gegevens die we verwerken als onderdeel van de levering van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn art. 6, Para. 1, lid c. van de Duitse AVG (DSGVO) art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO). Klanten, geïnteresseerde partijen, zakenpartners en bezoekers van de website, worden beïnvloed door de verwerking. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen voor het onderhouden van onze bedrijfsactiviteiten, het uitvoeren van onze taken en het leveren van onze diensten. De verwijdering van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie, gebeurt in overeenstemming met de informatie die voor deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt. Daarbij maken we gegevens bekend of, dragen we deze over aan de belastingautoriteiten, consultants, zoals belastingadviseurs of auditors, evenals aan andere kostenbureaus en betalingsdienstaanbieders. Verder slaan we gegevens op van leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te kunnen nemen. We bewaren deze voornamelijk bedrijfsgerelateerde gegevens gedurende 10 jaar.

Bedrijfsanalyses en marktonderzoek

Om ons bedrijf economisch te kunnen runnen, om markttrends, de wensen van contractpartners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de ons ter beschikking staande gegevens over zakelijke transacties, contracten, aanvragen enz. We verwerken inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens en metagegevens op basis van art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO), waarbij de betrokken personen onder meer contractpartners, belanghebbenden, klanten, bezoekers en gebruikers van onze online dienst zijn. De analyses worden ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek uitgevoerd. Daarbij kan rekening worden gehouden met de profielen van geregistreerde gebruikers met details over bijvoorbeeld de diensten die zij hebben gebruikt. De analyses helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te optimaliseren. De analyses zijn alleen voor ons bestemd en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte waarden. De analyses kunnen ook op enquêtes per e-mail of telefoon gebaseerd zijn. Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd na beëindiging door de gebruiker, of anders na twee jaar na het sluiten van het contract. Bovendien worden macro-economische analyses en algemene trendbepalingen waar mogelijk anoniem opgesteld.

Registratiefunctie

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan gebruikers verstrekt en gebaseerd op art. 6, Para. 1, lid b, van de Duitse AVG (DSGVO) wordt verwerkt om het gebruikersaccount aan te bieden. De verwerkte gegevens omvatten met name inloggegevens (naam, wachtwoord en e-mailadres). De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden voor het gebruik van het gebruikersaccount en het doel ervan gebruikt. De gebruikers kunnen via e-mail over informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen worden geïnformeerd. Als de gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, met inachtneming van een wettelijke opslagverplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om een back-up te maken van hun gegevens voor het einde van het contract in geval van beëindiging. Wij hebben het recht om alle gegevens van de gebruiker die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te verwijderen. Bij gebruik van onze registratie- en inlogfuncties en bij gebruik van het gebruikersaccount, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. Het opslaan is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze claims in te dienen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid c. van de Duitse AVG (DSGVO). De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Commentaren en bijdragen

Wanneer de gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen gebaseerd zijn op onze legitieme belangen in de zin van art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO) kan 7 dagen worden bewaard. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid, als iemand illegale inhoud achterlaat in commentaren en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen we zelf voor de opmerking of bijdrage en zijn we daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur worden vervolgd. Bovendien behouden wij ons het recht voor, op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO), om gebruikersinformatie te verwerken voor spamdetectie. Op dezelfde wettelijke basis behouden we ons het recht voor, om de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur van enquêtes en om cookies te gebruiken om meerdere stemmen te vermijden. De gegevens die als onderdeel van opmerkingen en bijdragen worden verstrekt, worden door ons gedurende 10 jaar bewaard totdat de gebruiker bezwaar maakt.

Contact opnemen

Wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media), worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om het contactverzoek te verwerken en af te handelen in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid b. (in het kader van contractuele/precontractuele relaties), art. 6, Para. 1, lid f (overige vragen) verwerkt, van de Duitse AVG (DSGVO). Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie. We verwijderen vragen die niet langer nodig zijn. We beoordelen de noodzaak elke twee jaar; verder zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Nieuwsbrief NL

Met de volgende informatie informeren wij je over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en je recht op bezwaar. Door je aan te melden voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures. Inhoud van de nieuwsbrief: We versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief" genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven tijdens de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over al onze diensten en ons. Dubbele opt-in en loggen: De registratie voor de nieuwsbrief gebeurt via een zogenaamde dubbele opt-in-procedure. D.h.i. Dat je na de registratie een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd je registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand met het e-mailadres van iemand anders zich kan registreren. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Hieronder valt het opslaan van de aanmeldings- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in jou gegevens die door de verzendserviceprovider zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd. Aanmeldingsgegevens: Om je aan te melden voor de nieuwsbrief hoef je alleen maar je e-mailadres in te vullen. Optioneel vragen we je om een naam in de nieuwsbrief in te voeren, zodat we je persoonlijk kunnen aanspreken. De nieuwsbrief wordt verzonden en de bijbehorende prestatiemeting is gebaseerd op de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met art. art. 6, Para. 1, lid a, art. 7, van de Duitse AVG (DSGVO) in combinatie met § 7 paragraaf 2 nr. 3, van de Duitse Wet op oneerlijke concurrentie (UWG), of als toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing in overeenstemming met art. art. 6, para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO) samenhang met § 7, par. 3 van de Duitse Wet op oneerlijke concurrentie (UWG). Het registratieproces wordt op basis van onze legitieme belangen geregistreerd in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f van de Duitse AVG (DSGVO). We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient, voldoet aan de verwachtingen van gebruikers en ons in staat stelt om toestemming te bewijzen. Annulering/herroeping - Je kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. de toestemming herroepen. Aan het einde van elke nieuwsbrief vind je een link om de nieuwsbrief te annuleren. We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, voordat we ze verwijderen om te kunnen bewijzen dat eerder toestemming is gegeven. De verwerking van de gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het bestaan van toestemming wordt bevestigd.

Nieuwsbrief AT

Met de volgende informatie informeren wij je over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en je recht op bezwaar. Door je aan te melden voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures. Inhoud van de nieuwsbrief: We versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief" genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven tijdens de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten de nieuwsbrieven informatie over onze producten en bijbehorende informatie (bijvoorbeeld veiligheidsinformatie), aanbiedingen, acties en ons bedrijf. Dubbele opt-in en loggen: De registratie voor de nieuwsbrief gebeurt via een zogenaamde dubbele opt-in-procedure. D.h.i. Dat je na de registratie een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd je registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand met het e-mailadres van iemand anders zich kan registreren. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Hieronder valt het opslaan van de aanmeldings- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in jou gegevens die door de verzendserviceprovider zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd. Aanmeldingsgegevens: Om je aan te melden voor de nieuwsbrief hoef je alleen maar je e-mailadres in te vullen. Optioneel vragen we je om een naam in de nieuwsbrief in te voeren, zodat we je persoonlijk kunnen aanspreken. De nieuwsbrief wordt verzonden en de bijbehorende prestatiemeting is gebaseerd op de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met art. art. 6, Para. 1, lid a, art. 7, van de Duitse AVG (DSGVO) in combinatie met artikel 107 Paragraaf 2 TKG of als toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f, in overeenstemming met de Duitse AVG (DSGVO) in samenhang met § 107, para. 2 en 3 van de Duitse wet op het financieel toezicht (TKG). Het registratieproces wordt op basis van onze legitieme belangen geregistreerd in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f van de Duitse AVG (DSGVO). We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient, voldoet aan de verwachtingen van gebruikers en ons in staat stelt om toestemming te bewijzen. Annulering/herroeping - Je kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. de toestemming herroepen. Aan het einde van elke nieuwsbrief vind je een link om de nieuwsbrief te annuleren. We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, voordat we ze verwijderen om te kunnen bewijzen dat eerder toestemming is gegeven. De verwerking van de gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het bestaan van toestemming wordt bevestigd.

Nieuwsbrief - Newsletter2Go

De nieuwsbrieven worden verzonden door de verzenddienst Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Duitsland. Je kunt het privacybeleid van de verzenddienst hier bekijken: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. De verzenddienstverlener wordt beheerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO) en een contract voor orderverwerking in overeenstemming met art. 28, Para. 3, zin 1, van de Duitse AVG (DSGVO) wordt gebruikt. De aanbieder van de verzenddienst kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder ze toe te wijzen aan een gebruiker, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzenddienst gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om zelf naar hen te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Nieuwsbrief - meten van succes

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzendserviceprovider gebruiken van hun server. Als onderdeel van deze opvraging wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en jou systeem, evenals jou IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke koppelingen wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief worden toegewezen. Het is echter noch ons doel, noch, indien gebruikt, dat van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te controleren De evaluaties zijn veel nuttiger voor ons om het leesgedrag van onze gebruikers te identificeren en om onze inhoud aan hen aan te passen of, om verschillende inhoud op basis van de interesses van onze gebruikers, te verzenden. Helaas is het niet mogelijk om de prestatiemeting afzonderlijk te annuleren; in dit geval dient het volledige abonnement op de nieuwsbrief te worden geannuleerd.

Hosting en e-mailverzending

De hostingdiensten die we gebruiken, gebruikt we om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om deze online dienst te exploiteren. Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige levering van dit onlineaanbod in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO) in samenhang met art. 28, van de Duitse AVG (DSGVO) (sluiting van een contract voor orderverwerking).

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags via een interface kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in onze online aanbod kunnen integreren). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over Google-services. Richtlijnen voor het gebruik: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

We baseren ons op onze legitieme belangen (d.w.z. belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, Para. 1,, onder f, van de Duitse AVG (DSGVO) omvat Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De informatie die door cookies worden gegenereerd over het gebruik van de online service door gebruikers wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruikers te evalueren, om rapporten over activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. We gebruiken Google Analytics altijd met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat de IP-adressen van de gebruikers door Google worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. De gebruikers kunnen de opslag van cookies verhinderen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; de gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het onlineaanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie over het gebruik van gegevens, instellingen en opt-out-opties door Google vind je in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated). De persoonsgegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google Universal Analytics

We gebruiken Google Analytics in zijn ontwerp als "Universal-Analytics“. "Universal Analytics" verwijst naar een Google Analytics-proces waarbij een gebruikersanalyse wordt uitgevoerd op basis van een pseudoniem gebruikers-ID en zo een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt gemaakt met informatie over het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde "Cross-Device-Tracking").

Doelgroepvorming met Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om advertenties binnen de advertentiediensten van Google en zijn partners alleen weer te geven aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die we naar Google verzenden (zogenaamde "Remarketing", of "Google-Analytics-Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers.

Google AdWords en conversiemeting

We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking) van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO), de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). We gebruiken het online marketingproces "AdWords" van Google om advertenties in het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op websites, enz.), zodat ze worden getoond aan gebruikers die vermoedelijk geïnteresseerd zijn in de advertenties. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weer te geven, zodat de gebruikers alleen advertenties kunnen zien die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties voor producten te zien krijgt waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere online aanbiedingen, wordt dit "Remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop het Google-reclamenetwerk actief is, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde "cookies" gegenereerd. (Re)marketingtags (onzichtbare grafieken of code, ook bekend als "Web Beacons") die in de website zijn ingebed. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestandje, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). Dit bestandje registreert welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. We ontvangen ook een individuele "Conversion-Cookie". De informatie die met behulp van cookies worden verzameld, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. We kennen alleen het anonieme totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. D.h.i. Google slaat bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers op en verwerkt deze ook niet, maar verwerkt de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Met andere woorden, vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerd persoon, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie die eigenaar van de cookie is. Dit is niet van toepassing als de gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De informatie die over de gebruikers wordt verzameld, wordt naar Google verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de VS. Meer informatie over het gebruik van gegevens, instellingen en opt-out-opties door Google vind je in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking) van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO), de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). We gebruiken het online marketingproces "Doubleclick" van Google om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op websites, enz.). Doubleclick wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in realtime worden weergegeven op basis van veronderstelde interesses van de gebruikers. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weer te geven, zodat de gebruikers alleen advertenties kunnen zien die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties voor producten te zien krijgt waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere online aanbiedingen, wordt dit "Remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop het Google-reclamenetwerk actief is, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde "cookies" gegenereerd. (Re)marketingtags (onzichtbare grafieken of code, ook bekend als "Web Beacons") die in de website zijn ingebed. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestandje, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). Dit bestandje registreert welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruikers wordt ook geregistreerd, dat in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen in zijn geheel naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt ingekort. De bovenstaande informatie kan door Google ook worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen. Als een gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen op hem afgestemde advertenties worden getoond op basis van zijn gebruikersprofiel op basis van zijn veronderstelde interesses. De gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. D.h.i. Google slaat bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers op en verwerkt deze ook niet, maar verwerkt de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Met andere woorden, vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerd persoon, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie die eigenaar van de cookie is. Dit is niet van toepassing als de gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De informatie die door de marketingdiensten van Google over de gebruikers wordt verzameld, wordt naar Google verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de VS. Meer informatie over het gebruik van gegevens, instellingen en opt-out-opties door Google vindt je in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Gebruik van het partnerprogramma van Webgains

Wij nemen deel aan het affiliate programma "Webgains" van Webgains GmbH, Franken-Straße 150C, 90461 Neurenberg, Duitsland (hierna "Webgains") als handelaar. Webgains is een Duits affiliatenetwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliate marketing is een vorm van distributie die commerciële exploitanten van websites, bekend als handelaren of adverteerders, in staat stelt om reclame weer te geven, die gewoonlijk via klik- of verkoopcommissies wordt vergoed, op de websites van derden, zoals distributiepartners, ook bekend als filialen of uitgevers. Via het affiliatenetwerk stelt de merchant een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een andere vorm van internetreclame, die vervolgens door een affiliate op zijn eigen website wordt geïntegreerd. In deze context worden Ragwear-advertenties als links op verschillende websites geplaatst. Wij gebruiken cookies van Webgains voor dit doel. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van bestellingen die via dergelijke links worden gegenereerd te kunnen traceren. Webgains kan onder andere herkennen dat u via een partnerlink op onze website terecht bent gekomen. Deze informatie is nodig voor de betalingsverwerking tussen ons en Webgains. Indien de informatie ook persoonlijke gegevens bevat, is de beschreven verwerking gebaseerd op ons legitieme financiële belang in de verwerking van commissiebetalingen met Webgains in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Webgains vindt u in het privacybeleid van Webgains op https://www.webgains.com/public/en/privacy-2/. Indien u de analyse van gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR via de cookietoestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze services en ervaringen te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaringen van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat de gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en waarmee we onze service kunnen samenstellen en onderhouden op basis van feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van de gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (dat tijdens uw sessie anoniem wordt verwerkt en opgeslagen), schermgrootte van het apparaat, type apparaat (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal waarin onze website wordt weergegeven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gebruikersprofiel onder een pseudoniem. Hotjar is contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Voor meer informatie, bekijk het gedeelte "Over Hotjar" op de Supportseite von Hotjar.

Einsatz von Tracking-Tools der trbo GmbH

Op onze website worden technologieën van trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München, https://www.trbo.com/ (hierna te noemen trbo) gebruikt om ons online aanbod te optimaliseren, de effectiviteit van onze online reclame te meten en gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven. Als u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij tracking tools (in het bijzonder zogenaamde "cookies" en "web beacons"). De gegevens die in deze context worden verzameld en gebruikt, worden altijd alleen onder een pseudoniem opgeslagen (bijv. een willekeurig identificatienummer) en worden niet samengevoegd met andere persoonlijke gegevens over u (bijv. naam, adres, enz.). De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens op gebruikers- en evenementniveau worden uiterlijk 14 maanden nadat ze zijn verzameld, verwijderd. U kunt uw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van trbo voor de bovengenoemde doeleinden te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst of uw geselecteerde voorkeuren wijzigen. Roep hiervoor de cookie-instellingen opnieuw op onderaan de pagina onder "Juridisch". Wij hebben met trbo een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarin wij de aanbieder verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Meer informatie over gegevensbescherming bij trbo vindt u hier: https://www.trbo.com/datenschutz/

Facebook-pixels, aangepaste Audiences en Facebook-conversie

Op basis van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden, de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als je gevestigd bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") gebruikt. Facebook is volgens de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt dus een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook enerzijds mogelijk om bezoekers van onze online aanbod te identificeren als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. "Facebook-advertenties"). Daarom gebruiken we Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan de Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van Facebook-pixels willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties tegemoetkomen aan de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen we ook inzicht krijgen in de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "Conversie"). De verwerking van gegevens door Facebook wordt in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook uitgevoerd. Algemene informatie over de weergave van de Facebook-advertenties is daarom te vinden in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze functioneert, zijn te vinden in de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van je gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties je te zien krijgt binnen Facebook, kun je naar de pagina gaan die Facebook heeft opgezet en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instelling is platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden gebruikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor het meten van het bereik en voor advertentiedoeleinden via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online aanwezigheid op sociale media

We zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, prospects en de gebruikers die actief zijn om hen daar te informeren over onze diensten. We willen je erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voorde gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om toe te zien op de naleving van gebruikersrechten. Met betrekking tot de Amerikaanse providers die gecertificeerd zijn volgens het Privacy Shield, willen we erop wijzen dat zij zich er dus toe verbinden te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming. Bovendien worden de gebruikersgegevens meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden de cookies meestal opgeslagen op computers van gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, ongeacht de apparaten die door gebruikers worden gebruikt (met name als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en op hen zijn ingelogd). De persoonsgegevens van de gebruikers worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen om gebruikers effectief te informeren en met gebruikers te communiceren in overeenstemming met Art. art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO). Wanneer de gebruikers door de respectieve providers om toestemming voor gegevensverwerking worden gevraagd (bijvoorbeeld door een selectievakje aan te vinken of een knop te bevestigen), is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6, Para. 1, lid a., art. 7, van de Duitse AVG (DSGVO). Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerkingsmethoden en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen we je naar de informatie die door de providers hieronder wordt verstrekt. We willen je er ook op wijzen dat in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten, deze het meest effectief kunnen worden gedaan bij providers. Alleen de providers hebben toegang tot gebruikersgegevens en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht je nog steeds hulp nodig hebben, kun je contact met ons opnemen. - Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. - Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. - Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) Privacybeleid/uitschrijving: http://instagram.com/about/legal/privacy/. - Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. - Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) Privacybeleid/ Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. - LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. - Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) - Privacybeleid/opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. - Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, United Kingdom) - Privacybeleid/Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html. - Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Deutschland) - Privacybeleid/Opt-Out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod baseren we ons op onze legitieme belangen (d.w.z. belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, Para. 1, lid f, van de Duitse AVG (DSGVO) omvat inhoud of serviceaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "inhoud") te integreren. Dit vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van de IP-adressen van de gebruikers, aangezien ze de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen zonder het IP-adres. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. We doen er alles aan om alleen de inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe leveranciers kunnen ook de zogenaamde pixeltags (onzichtbare grafieken, ook bekend als "Web Beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Met de "pixeltags" kan informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden geëvalueerd. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van bezoek en verdere informatie over het gebruik van onze online service, maar kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Youtube

We integreren video's van het platform "YouTube" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Pinterest

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Pinterest, aangeboden door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee de gebruikers inhoud van dit online aanbod kunnen delen op Pinterest. Als de gebruikers lid zijn van het Pinterest-platform, kan Pinterest de toegang tot de bovenstaande inhoud en functies toewijzen aan de gebruikersprofielen daar. Privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke

 *De term "cliënt" wordt neutraal gebruikt voor vrouwen, mannen en intersekse personen.

 

 

Laatst bekeken

Nieuwsbrief