Ochrana údajů

Děkujeme vám za váš zájem o naše webové stránky. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V níže uvedeném textu naleznete podrobné informace o tom, jak používáme vaše údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám vysvětlí typ, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) na našich webových stránkách a souvisejících webových stránkách, funkce, obsah a externí přítomnost na internetu, například profil na sociálních sítích (dále společně jen „webové stránky“). Používáním termínů jako „zpracování“ nebo „správce údajů“ odkazujeme na definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce údajů

ITG GmbH mezinárodní spedice a logistika
Eichenstr. 2
85445 Schwaig, Německo
e-mail: info@itg.de
Generální ředitelé: Holger Funk, Patrick Lindig
https://www.itg.de/de/en/contact/imprint.html
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Peter Grenzmann
datenschutz@itg.de

Typ zpracovávaných údajů:

– Inventární údaje (např. jména, adresy).
– Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní čísla).
– Údaje o obsahu (např. uvedený text, fotografie, videa).
– Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu).
- Metadata/údaje o komunikaci (např. informace o zařízení, IP adresy).

Kromě toho zpracováváme:
 – Smluvní údaje (např. předmět smlouvy, doba trvání, kategorie zákazníka).
– Údaje o platbách (např. bankovní údaje, historie plateb) přes BSPAYONE (https://www.bspayone.com/DE/de/privacy) našich zákazníků, potenciálních zákazníků a obchodních partnerů za účelem poskytování smluvních služeb, servisu a péče o zákazníky, marketingu, reklamy a průzkumu trhu.

Kategorie subjektů údajů

Návštěvníci a uživatelé webových stránek (dále jen „uživatelé“).

Účel zpracování

– poskytování webových stránek, jejich funkcí a obsahu
– odpovídání na žádosti zákazníků a komunikace s uživateli
– bezpečnostní opatření
– měření dosahu / marketing

Používané termíny

„Osobní údaje“ označují všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. „Zpracování“ označuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Tento termín je široký a zahrnuje prakticky každý aspekt nakládání s údaji. „Pseudonymizace“ označuje zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. „Profilování“ označuje jakoukoliv formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. „Správce údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. „Zpracovatel údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Platné právní základy

V souladu s čl. 13 GDPR, vás tímto informujeme o právním základu zpracování vašich údajů. Pokud není právní základ uveden v Zásadách ochrany osobních údajů, platí následující: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6, odst. 1, bod a, a čl. 7 GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich služeb, provádění smluvních opatření a odpovídání na dotazy je čl. 6, odst. 1, bod b GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich zákonných závazků je čl. 6, odst. 1, bod c GDPR, právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6, odst. 1, bod f GDPR. Pokud životní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, tvoří právní základ čl. 6, odst. 1, bod d GDPR.

Bezpečnostní opatření

V souladu s čl. 32 GDPR přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili přiměřenou úroveň ochrany odpovídající riziku vzhledem k současné technologii, nákladům na zavedení, povaze, rozsahu, souvislostem a účelu zpracování, a různé pravděpodobnosti a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob. Mezi tato opatření patří zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů řízením fyzického přístupu k údajům, jakož i přístupu, zadávání, přenosu, zabezpečení dostupnosti a oddělení údajů. Dále jsme zavedli postupy zaručující uplatnění práv subjektů údajů, výmaz údajů a reakci na ohrožení bezpečnosti údajů. Ochranu osobních údajů navíc zohledňujeme už ve fázi vývoje nebo výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů prostřednictvím technologického návrhu a výchozích nastavení vhodných pro ochranu údajů (čl. 25 GDPR).

Spolupráce se zpracovateli údajů a třetími stranami

Pokud zpřístupníme údaje dalším osobám a společnostem (zpracovatelé údajů nebo třetí strany) v rozsahu našeho zpracování, převedeme jim údaje nebo jim jinak zaručíme přístup k těmto údajům, učiníme tak výhradně na základě zákonného povolení (např. pokud je přenos údajů třetím stranám, například poskytovatelům platebních služeb, v souladu s čl. 6, odst. 1, bod b GDPR vyžadován k plnění smlouvy), se kterým jste souhlasili, zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při použití zástupců, webových hostitelů atd.). Pokud jsme zpracováním osobních údajů pověřili třetí strany na základě tzv. smlouvy o zpracování objednávky, učinili jsme tak na základě čl. 28 GDPR.

Vámi poskytnuté osobní údaje budou předány společnosti Hulker Europe Vertriebs GmbH (Hulker), CZ – 170 00 Praha k interní zákaznické analýze a v případě oprávněného zájmu přidruženým společnostem společnosti Hulker v souladu s §§ 15 zákona o společnostech).

Předávání údajů do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje v zemích třetího světa (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud k takovému zpracování dochází v souvislosti s používáním služeb třetích stran nebo zveřejněním či přenosem údajů třetím stranám, činíme tak pouze za účelem plnění našich (před)smluvních povinností, na základě vašeho souhlasu, na základě zákonné povinnost nebo našich oprávněných zájmů. Na základě zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo ponecháváme údaje v zemi třetího světa, pouze pokud jsou splněny konkrétní požadavky čl. 44 ff GDPR. Zpracování GDPR. To například znamená, že zpracování probíhá na základě zvláštních záruk, například oficiálně uznaného určení úrovně ochrany údajů odpovídající EU (např. pro USA „štít pro ochranu osobních údajů“) nebo souladu s oficiálně uznanými zvláštními smluvními závazky (známé jako „standardní smluvní doložky“).

Práva subjektu údajů

Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou příslušné údaje zpracovávány, a požádat o informace o těchto údajích, další informace a kopii údajů v souladu s čl. 15 GDPR. V souladu s čl. 16 GDPR máte právo požádat o doplnění údajů, které se vás týkají, nebo o opravu nepřesných údajů, které se vás týkají. V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požádat o okamžité vymazání příslušných údajů, případně v souladu s čl. 18 GDPR požádat o omezení zpracování údajů. Máte právo požádat, aby byly údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, zpracovány v souladu s čl. 20 GDPR a požádat o jejich přenos jiným odpovědným stranám. V souladu s čl. 77 GDPR máte dále právo podat stížnost k odpovědnému dozorovému úřadu:

Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou osobních údajů (BayLDA) Promenade 27, 91522 Ansbach

Právo na zrušení

Máte právo zrušit váš souhlas v souladu s čl. 7, odst. 3 GDPR s účinností do budoucna.

Právo vznést námitku

Můžete kdykoliv vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich údajů v souladu s čl. 21 GDPR. Námitku můžete vznést zejména proti zpracování k přímým reklamním účelům.

Soubory cookie a právo vznést námitku proti přímé reklamě

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají do počítače uživatele. Soubory cookie mohou uchovávat různé údaje. Soubor cookie se používá zejména k uchovávání údajů o uživateli (nebo o zařízení, na kterém se cookie uloží) během nebo po jeho návštěvě webové stránky. Dočasné soubory cookie „relační soubory cookie“ nebo „přechodné soubory cookie“ jsou takové soubory, které se vymažou, jakmile uživatel opustí webové stránky a zavře prohlížeč. Jako tento typ souborů cookie se může uložit například obsah nákupního košíku v internetovém obchodě nebo stav přihlášení. Souborům cookie, které zůstanou uložené i po zavření prohlížeče, se říká „trvalé“ soubory cookie. Ty umožňují například uložit stav přihlášení, když se uživatel vrátí na stránky po několika dnech. Podobně se do tohoto typu cookie ukládají zájmy uživatelů a používají se k měření dosahu nebo k marketingovým účelům. „Cookie třetích stran“ jsou soubory cookie nabízené jinými poskytovateli než správcem údajů provozujícím webové stránky (pokud se jedná pouze o soubory cookie správce údajů, označují se jako „cookie prvních stran“). Můžeme používat dočasné a trvalé soubory cookie a jejich použití vysvětlit v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud uživatelé nechtějí, aby se soubory cookie ukládaly do jejich počítače, jsou dotázání, zda si přejí deaktivovat odpovídající možnost v systémovém nastavení prohlížeče. Uložené soubory cookie je možné kdykoliv vymazat v nastavení prohlížeče. Deaktivování používání souborů cookie může omezit některé funkce příslušných webových stránek. Obecnou námitku proti používání souborů cookie pro účely online marketingu lze podat u velkého množství služeb, zejména v případě sledování, přes americké stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo evropské stránky http://www.youronlinechoices.com/. Ukládání souborů cookie můžete navíc zakázat v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě nemusejí všechny funkce webových stránek správně fungovat.

Výmaz údajů

Údaje, které zpracováváme, jsou vymazávány nebo je jejich zpracování omezeno v souladu s čl. 17 a 18 GDPR. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, údaje, které ukládáme, budou vymazány, jakmile už nejsou potřeba k zamýšlenému účelu, a pokud není jejich vymazání v rozporu se zákonnými povinnostmi na uchování. Pokud nejsou data vymazána, protože jsou nutná k dalším a zákonem povoleným účelům, bude zpracování údajů omezeno. To znamená, že budou údaje omezeny a nebudou zpracovány k jiným účelům. Platí to například pro údaje, které musejí být uchovány z obchodních nebo daňových důvodů. Podle právních požadavků v Německu je doba uchování 10 let v souladu s §§ 147, odst. 1 daňového řádu, § 257, odst. 1, bod 1 a 4, odst. 4 německého obchodního zákoníku (účetní knihy, záznamy, zprávy o stavu, účetní záznamy, obchodní portfolia, daňové dokumenty atd.) a 6 let v souladu s § 257, odst. 1, bod 2 a 3, odst. 4 německého obchodního zákoníku (obchodní dopisy).

Zpracování objednávek v internetovém obchodě a zákaznický účet

Údaje našich zákazníků zpracováváme během objednávání v internetovém obchodě, abychom jim umožnili vybírat a objednávat vybrané výrobky a služby, nebo provést platbu a doručení. Mezi zpracovávané údaje patří inventární údaje, údaje o komunikaci, smluvní údaje a údaje o platbách. Mezi osoby ovlivněné zpracováním patří naši zákazníci, zainteresované strany a další obchodní partneři. K tomuto zpracování dochází za účelem poskytování smluvních služeb v souvislosti s provozem internetového obchodu, fakturací, dodáním a zákaznickým servisem. Používáme krátkodobé soubory cookie k ukládání obsahu nákupního košíku a trvalé soubory cookie k ukládání stavu přihlášení. K tomuto zpracování dochází v souladu s čl. 6, odst. 1, bod b (provádění objednávek) a bod c (archivace vyžadovaná právními předpisy) GDPR. K vytvoření a plnění smlouvy jsou vyžadovány informace označené jako nezbytné. Údaje poskytujeme třetím stranám pouze v souvislosti s dodáním, platbou nebo v rámci zákonných povolení a povinností vůči právním poradcům a úřadům. Údaje budou zpracovány ve třetích zemích pouze tehdy, pokud je to nutné k plnění smlouvy (např. na žádost zákazníka po dodání nebo platbě). Uživatelé si mohou vytvořit uživatelský účet kvůli prohlížení konkrétních objednávek. Požadované informace budou uživatelům sděleny během procesu registrace. Uživatelské účty nejsou veřejné a vyhledávače je nemohou indexovat. Pokud uživatel ukončí svůj účet, budou údaje související s uživatelským účtem vymazány s výjimkou uchování ke komerčním nebo daňovým účelům v souladu s čl. 6, odst. 1, bod c GDPR. Údaje zůstávají na uživatelském účtu do jeho vymazání a následně jsou archivovány, pokud existuje zákonná povinnost tak učinit. Pokud uživatel vypoví smlouvu, je odpovědný uložit své údaje před ukončením smlouvy. Při registraci, opětovné registraci a používaní našich internetových služeb ukládáme IP adresu a čas činnosti příslušného uživatele. Tyto údaje ukládáme na základě našich oprávněných zájmů, a abychom chránili uživatele před zneužitím nebo jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje nepředáváme třetím stranám, pokud to není nutné kvůli uplatnění našich nároků nebo k tomu nejsme ze zákona povinni v souladu s čl. 6, odst. 1, bod c GDPR. K výmazu dojde po uplynutí zákonné záruky a odpovídajících povinností. Nezbytnost uchovávání údajů se kontroluje každé tři roky. V případě zákonné povinnosti archivování dochází k výmazu po jejím ukončení (povinnosti uchovávání v obchodním právu trvá 6 let, v daňovém právu 10 let)

Externí poskytovatelé platebních služeb

Používáme externí poskytovatele platebních služeb, prostřednictvím jejichž platforem mohou uživatelé i my provádět platební transakce PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full ), Visa (https://www.visa.com/globalgateway/privacy.html), Mastercard (https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html), okamžitý převod (https://www.instant.co/privacy-policy/). V souvislosti s plněním smluv používáme poskytovatele platebních služeb v souladu s čl. 6, odst. 1, bod b GDPR. Kromě toho zaměstnáváme externí poskytovatele platebních služeb na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6, odst. 1, bod f GDPR, abychom mohli našim uživatelům poskytovat efektivní a bezpečné možnosti placení. Mezi údaje zpracovávané poskytovateli platebních služeb patří inventární údaje jako jméno a adresa, bankovní údaje jako čísla účtů nebo čísla kreditních karet, hesla, TAN a kontrolní účty, smlouvy, celkové částky a údaje o příjemci. Tyto informace jsou nutné k provádění transakcí. Poskytnuté údaje však zpracovává a uchovává pouze poskytovatel platebních služeb. To znamená, že nezískáváme žádné informace o účtu nebo kreditní kartě, ale pouze informace o potvrzení platby nebo neprovedení platby. Poskytovatelé platebních služeb mohou údaje předávat úvěrovým institucím. Účelem takového převodu je ověření totožnosti a úvěruschopnosti. V této souvislosti odkazujeme na podmínky a informace o ochraně údajů poskytovatelů platebních služeb. Na platební transakce se vztahují podmínky a informace o ochraně údajů příslušných poskytovatelů platebních služeb. Ty lze získat na příslušných webových stránkách nebo v transakčních aplikacích. Odkazujeme na ně také za účelem dalších informací a uplatnění práv na zrušení, informace a práv dalších zainteresovaných stran.

Administrativa, finanční účetnictví, organizace kanceláře, správa kontaktů

Zpracováváme údaje během administrativních úkolů a organizace naší společnosti, finančního účetnictví a v souladu se zákonnými povinnostmi, např. archivací. V této souvislosti zpracováváme stejné údaje jako během poskytování smluvních služeb. Zpracování vychází z čl. 6, odst. 1, bod c GDPR, čl. 6, odst. 1, bod f GDPR. Toto zpracování se dotýká zákazníků, potenciálních zákazníků, obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek. Účelem a naším zájmem při zpracování je administrativa, finanční účetnictví, organizace kanceláře, archivace údajů, zejména úkoly sloužící k udržování našich obchodních činností, plnění úkolů a poskytování služeb. Výmaz údajů v souvislosti se smluvními službami a smluvní komunikací odpovídá úkolům specifikovaným v těchto zpracovatelských činnostech. V této souvislosti zveřejňujeme nebo převádíme údaje daňovým úřadům, poradcům, například daňovým poradcům nebo auditorům, a dalším poplatkovým úřadům a poskytovatelům platebních služeb. Dále uchováváme informace o dodavatelích, organizátorech událostí a dalších obchodních partnerech na základě našeho oprávněného zájmu, např. za účelem pozdějšího kontaktování. Většinu těchto firemních údajů obecně uchováváme 10 let.

Obchodní analýza a průzkum trhu

Abychom mohli ekonomicky provozovat naše podnikání, rozeznávat tendence na trhu a přání našich smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme údaje o obchodních transakcích, smlouvách, žádostech atd., které máme k dispozici. Zpracováváme inventární údaje, údaje o komunikaci, smluvní údaje, údaje o platbách, údaje o používání a metadata na základě čl. 6, odst. 1, bod f GDPR, přičemž mezi dotčené osoby patří smluvní partneři, zainteresované strany, zákazníci, návštěvníci a uživatelé našich webových stránek. Analýzy se provádějí za účelem obchodního hodnocení, marketingu a průzkumu trhu. Součástí mohou být také profily registrovaných uživatelů například s informacemi o službách, které používají. Pomocí těchto analýz můžeme zlepšovat uživatelskou přívětivost, optimalizovat naši nabídku a konkurenceschopnost. Analýzy slouží výhradně k našim účelům a nezveřejňujeme je externě, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými hodnotami. Analýzy mohou také vycházet z e-mailových nebo telefonických průzkumů. Pokud jsou analýzy nebo profily osobní, budou vymazány nebo anonymizovány po odchodu uživatele nebo dva roky od uzavření smlouvy. Kdykoliv je to možné, jsou anonymně prováděny také makroekonomické analýzy a stanovení obecných tendencí.

Funkce registrace

Uživatelé si mohou založit uživatelský účet. Uživatelé budou informováni o povinných informacích, které jsou vyžadované během registrace a tyto informace budou zpracovány na základě čl. 6, odst. 1, bod b GDPR za účelem poskytnutí uživatelského účtu. Mezi zpracovávané údaje patří zejména přihlašovací údaje (jméno, heslo a e-mailová adresa). Údaje uvedené během registrace budou použity k vedení uživatelského účtu a jeho účelu. Uživatelé mohou obdržet informace týkající se jejich účtu e-mailem, například informace o technických změnách. Pokud uživatelé svůj účet zruší, budou jejich údaje související s uživatelským účtem vymazány v souladu se zákonnou povinností uchování. Pokud uživatel vypoví smlouvu, je odpovědný uložit své údaje před ukončením smlouvy. Jsme oprávněni trvale vymazat všechny uživatelské údaje uchovávané během doby trvání smlouvy. V rámci používání našich registračních a přihlašovacích funkcí, jakož i používání uživatelského účtu, ukládáme IP adresu a čas činnosti příslušného uživatele. Tyto údaje ukládáme na základě našich oprávněných zájmů, a abychom chránili uživatele před zneužitím nebo jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje zásadně nepředáváme třetím stranám, pokud to není nutné k uplatnění našich nároků nebo k tomu nejsme ze zákona povinni v souladu s čl. 6, odst. 1, bod c GDPR. IP adresy jsou anonymizovány nebo vymazány do 7 dnů.

Komentáře a příspěvky

Pokud uživatel napíše komentář nebo jiný příspěvek, může být jeho IP adresa uložena po dobu 7 dní na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6, odst. 1, bod f GDPR. Dochází k tomu z bezpečnostních důvodů, pokud někdo do komentáře nebo příspěvku uvede nezákonný obsah (zneužití, zakázaná politická propaganda atd.). V takovém případě bychom mohli být za tento komentáře nebo příspěvek sami trestně stíháni, a proto je v našem oprávněném zájmu autora identifikovat. Navíc si vyhrazujeme právo na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6, odst. 1, bod f GDPR zpracovávat údaje o uživateli za účelem rozeznání nevyžádaných obchodních sdělení. Na stejném právním základě si vyhrazujeme právo v případě průzkumů uchovávat IP adresy uživatelů po dobu trvání průzkumu a používat soubory cookie, aby nedocházelo k mnohonásobnému hlasování. Údaje poskytnuté v rámci komentářů a příspěvků uchováváme po dobu 10 let, dokud uživatel nevznese námitku.

Kontaktování

Pokud nás uživatelé kontaktují (např. přes kontaktní formulář, e-mailem, telefonicky nebo přes sociální sítě), jsou jejich údaje zpracovány za účelem vyřízení kontaktního dotazu v souladu s čl. 6, odst. 1, bod b (v souvislosti se smluvními/předsmluvními vztahy), čl. 6, odst. 1, bod f (ostatní žádosti) GDPR. Údaje o uživateli mohou být ukládány do systému správy vztahů se zákazníky („systém CMR“) nebo podobného systému organizace žádostí. Nepotřebné žádosti mažeme. Tuto potřebu kontrolujeme každé dva roky, přičemž platí zákonná povinnost archivace.

 

Newsletter

Následující informace se týkají našeho newsletteru, jeho obsahu a postupů týkajících se registrace, distribuce a statistického hodnocení, a také vašeho práva vznést námitku. Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte se zasíláním newsletteru a popsanými postupy. Obsah newsletteru Zasíláme newslettery, e-maily a další elektronická oznámení obsahující reklamní informace (dále jen „newslettery“) pouze s výslovným souhlasem příjemců nebo se zákonným povolením. Pokud registrace k odběru newsletteru zahrnuje konkrétní popis obsahu, pak tvoří tento popis základ, na kterém jsou uživatelům newslettery zasílány. Naše newslettery navíc obsahují informace o našich službách a o nás. Dvojité potvrzení souhlasu a zaznamenávání: K našim newsletterům se přihlásíte pomocí postupu dvojitého potvrzení souhlasu. Znamená to, že obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení přihlášení k odběru. Potvrzení je nutné proto, aby se nikdo nemohl přihlásit k odběru s použitím cizí e-mailové adresy. Kvůli doložení procesu přihlášení k odběru v souladu s právními předpisy je veden záznam o přihlášení k odběru newsletteru. Tento záznam obsahuje čas přihlášení k odběru, potvrzení a příslušnou IP adresu. Zaznamenány budou také všechny změny vašich údajů zaregistrovaných v platformě pro odesílání newsletterů. Registrační údaje: Chcete-li se přihlásit k odběru newsletteru, stačí uvést e-mailovou adresu: Požádáme vás o nepovinné uvedení vašeho jména kvůli osobnímu oslovení. Newslettery se rozesílají a jejich účinnost se měří na základě souhlasu příjemce v souladu s čl. 6, odst. 1, bod a, nebo čl. 7 GDPR spolu s § 7, odst. 2, bod 3 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG) nebo, pokud není souhlas nutný, na základě našich oprávněných zájmů v přímém marketingu v souladu s čl. 6, odst. 1, bod f GDPR v souladu s čl. 7, odst. 3 UWG. Postup přihlášení k odběru se zaznamenává na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6, odst. 1, bod f GDPR. Náš zájem vychází z používání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému newsletterů, který odpovídá našim oprávněným zájmům a očekáváním uživatele a také nám umožňuje prokázat souhlas. Zrušení – odběr newsletterů můžete kdykoliv zrušit, tj. zrušit váš souhlas s odběrem. Odkaz „odhlásit“ naleznete na konci každého newsletteru. Na základě našich oprávněných zájmů můžeme odhlášené e-mailové adresy před vymazáním uchovávat až tři roky za účelem prokázání dříve uděleného souhlasu. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely případné obrany proti žalobám. Jednotlivec může kdykoli požádat o výmaz pod podmínkou potvrzení dříve uděleného souhlasu.

Newsletter AT

Následující informace se týkají našeho newsletteru, jeho obsahu a postupů týkajících se registrace, distribuce a statistického hodnocení, a také vašeho práva vznést námitku. Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte se zasíláním newsletteru a popsanými postupy. Obsah newsletteru Zasíláme newslettery, e-maily a další elektronická oznámení obsahující reklamní informace (dále jen „newslettery“) pouze s výslovným souhlasem příjemců nebo se zákonným povolením. Pokud registrace k odběru newsletteru zahrnuje konkrétní popis obsahu, pak tvoří tento popis základ, na kterém jsou uživatelům newslettery zasílány. Naše newslettery navíc obsahují informace o našich výrobcích a související informace (např. bezpečnostní upozornění), nabídky, propagaci a naši společnost. Dvojité potvrzení souhlasu a zaznamenávání: K našim newsletterům se přihlásíte pomocí postupu dvojitého potvrzení souhlasu. Znamená to, že obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení přihlášení k odběru. Potvrzení je nutné proto, aby se nikdo nemohl přihlásit k odběru s použitím cizí e-mailové adresy. Kvůli doložení procesu přihlášení k odběru v souladu s právními předpisy je veden záznam o přihlášení k odběru newsletteru. Tento záznam obsahuje čas přihlášení k odběru, potvrzení a příslušnou IP adresu. Zaznamenány budou také všechny změny vašich údajů zaregistrovaných v platformě pro odesílání newsletterů. Registrační údaje: Chcete-li se přihlásit k odběru newsletteru, stačí uvést e-mailovou adresu: Požádáme vás o nepovinné uvedení vašeho jména kvůli osobnímu oslovení. Newslettery se rozesílají a jejich účinnost se měří na základě souhlasu příjemce v souladu s čl. 6, odst. 1, bod a, nebo čl. 7 GDPR spolu s § 107, odst. 2 TKG nebo, pokud není souhlas nutný, na základě našich oprávněných zájmů v přímém marketingu v souladu s čl. 6, odst. 1, bod f GDPR v souladu s čl. 107, odst. 2 a 3 Postup přihlášení k odběru se zaznamenává na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6, odst. 1, bod f GDPR. Náš zájem vychází z používání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému newsletterů, který odpovídá našim oprávněným zájmům a očekáváním uživatele a také nám umožňuje prokázat souhlas. Zrušení – odběr newsletterů můžete kdykoliv zrušit, tj. zrušit váš souhlas s odběrem. Odkaz „odhlásit“ naleznete na konci každého newsletteru. Na základě našich oprávněných zájmů můžeme odhlášené e-mailové adresy před vymazáním uchovávat až tři roky za účelem prokázání dříve uděleného souhlasu. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely případné obrany proti žalobám. Jednotlivec může kdykoli požádat o výmaz pod podmínkou potvrzení dříve uděleného souhlasu.

Newsletter – Newsletter2Go

Newsletter zasílá společnost Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlín, Německo Nařízení o ochraně údajů poskytovatele elektronických poštovních služeb naleznete zde:  https://www.newsletter2go.de/datenschutz/ . Poskytovatel elektronických poštovních služeb je jmenován na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6, odst. 1, bod f GDPR a smlouvy o zpracování objednávky v souladu s čl. 28, odst. 3, část 1 GDPR. Poskytovatel elektronických poštovních služeb může používat údaje příjemců v anonymní formě, tj. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšování vlastních služeb, např. k technické optimalizaci zasílání, prezentaci newsletteru nebo ke statistickým účelům. Poskytovatel služeb však nesmí údaje příjemců našeho newsletteru použít k přímému kontaktování příjemců ani údaje předávat třetím stranám.

Newsletter – měření účinnosti

Newslettery obsahují tzv. „webové signály“, tj. pixelové soubory, které se načtou ze serveru po otevření newsletteru z našeho serveru nebo serveru poskytovatele elektronických poštovních služeb. Při stažení se shromažďují technické informace jako prohlížeč a operační systém, IP adresa a čas stažení. Tyto informace se používají k technickému zlepšení služby, protože technické údaje nebo údaje o cílové skupině lze analyzovat podle čtenářského chování, míst stažení (identifikovaných pomocí IP adres) nebo časů stažení. Shromažďování statistických údajů zahrnuje také analýzu času otevření newsletteru a prokliknutých konkrétních odkazů. Přestože tyto informace technicky umožňují sledování jednotlivých příjemců newsletteru, ani my, ani poskytovatel přepravních služeb, pokud je zapojený nemá zájem sledovat chování jednotlivých uživatelů. Co je důležitější, analýza dat se používá ke zjišťování vzorců čtenářského chování našich uživatelů a odpovídajícímu přizpůsobení obsahu, nebo k rozesílání různého obsahu na základě zájmu našich uživatelů. Měření účinnosti není bohužel možné samostatně zrušit. Pokud chcete měření zrušit, musíte se odhlásit z odběru newsletteru.

Hosting a zasílání e-mailů

Hostingové služby, které používáme, slouží k poskytování následujících služeb: služby infrastruktury a platformy, výpočetní kapacita, úložný prostor a databázové služby, odesílání e-mailů, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které používáme za účelem provozu těchto webových stránek. My nebo poskytovatel hostingu tímto zpracováváme inventární údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, metadata a údaje o komunikaci zákazníků, potenciálních zákazníků a návštěvníků těchto webových stránek na základě našeho oprávněného zájmu při efektivním a bezpečném poskytování těchto webových stránek v souladu s čl. 6, odst. 1, bod f GDPR v souladu s čl. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování objednávek).

Google Tag Manager

Google Tag Manager je řešení, které nám umožňuje spravovat tzv. webové tagy prostřednictvím jednoho rozhraní (včetně integrace Google Analytics a dalších marketingových služeb Google do našich webových stránek). Samotný Tag Manager (který implementuje tagy) nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů. S ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů odkazujeme na následující informace o službách Google. Pokyny k používání:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich webových stránek v souladu s čl. 6, odst. 1, odst. f GDPR) používáme službu webové analytiky Google Analytics poskytovanou společností Google LLC („Google“). Google používá soubory cookie. Informace generované souborem cookies o používání webových stránek uživatelem se obecně převádějí na server Google v USA, kde se uchovávají. Společnost Google se podřídila dohodě o štítu pro ochranu osobních údajů a tímto zaručuje soulad s evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Společnost Google bude naším jménem používat tyto informace, aby analyzovala používání našich webových stránek uživateli, sestavovala zprávy o činnostech na těchto webových stránkách a poskytovala nám další služby související s používáním těchto webových stránek a internetu. Ze zpracovávaných údajů mohou být vytvořeny pseudonymní profily. Používáme Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP. Znamená to, že Google zkracuje IP adresy uživatelů v členských státech Evropské unie nebo dalších zemích, které jsou stranami dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa převedena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem nebude spojena s jinými daty uchovávanými společností Google. Uživatelé mohou používání souborů cookie odmítnout výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče. Mohou také zabránit společnosti Google, aby shromažďovala a zpracovávala údaje vygenerované souborem cookie o jejich používání stránek. Stačí si stáhnout a nainstalovat zásuvný modul pro prohlížeč na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. | Více informací o používání údajů společností Google, nastavení a možnostech vznášení námitek naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastavení zobrazování reklam společnosti Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Osobní údaje uživatelů budou po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Google Universal Analytics

Používáme Google Analytics ve formě „Universal Analytics “. „Universal Analytics“ označuje postup Google Analytics, kdy vychází analýza uživatele z pseudonymizace uživatelského ID, přičemž je vytvořen pseudonymní profil uživatele s informace získanými z používání různých zařízení („cross-device tracking“).

Informace o cílové skupině s Google Analytics

Používáme Google Analytics pouze k zobrazování reklam umístěných v rámci reklamních služeb společnosti Google a jejích partnerů uživatelům, kteří projevili zájem o naše webové stránky nebo konkrétní vlastnosti (např. zájem o určitá témata nebo výrobky na základě navštívených stránek), které přenášíme společnosti Google („remarketing“ nebo „Google Analytics Audiences“). S pomocí Remarketing Audiences se také chceme ujistit, že naše reklamy odpovídají potenciálním zájmům uživatelů.

 

Google AdWords a měření konverzí

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich webových stránek ve smyslu čl. 6, odst. 1, bod f GDPR) využíváme služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Společnost Google je certifikována v souladu s dohodou o štítu pro ochranu osobních údajů, a proto zaručuje soulad s evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). K umisťování reklam do reklamní sítě Google používáme postup online marketingu Google AdWords (tj. ve výsledcích vyhledávání, videích, na webových stránkách atd.), aby se reklamy zobrazovaly uživatelům, které by mohly zajímat. Díky tomu můžeme zobrazovat konkrétnější reklamy na naše webové stránky a na nich, abychom zobrazovali pouze reklamy, které potenciálně odpovídají zájmům uživatelů. Pokud uživatel vidí například reklamu na výrobky, o které se zajímal na jiných webových stránkách, říká se tomu „remarketing“. Při vstupu na naše webové stránky a jiné webové stránky využívající marketingové služby Google spustí společnost Google kód (grafiku známou jako webové signály), aby do webových stránek integrovala (re)marketingové tagy. Ty uloží do zařízení uživatele jedinečný soubor cookie (malý soubor). Místo souborů cookie je možné použít srovnatelnou technologii. Tento soubor uchovává záznam o tom, jaké webové stránky uživatel navštívil, o jaký obsah se zajímá, a na které objednávky kliknul, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, referenční webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání webových stránek. Získáme také individuální „konverzní soubor cookie“. Společnost Google používá informace shromážděné pomocí souborů cookie, aby pro nás generovala statistiku konverzí. My však vidíme pouze celkový počet anonymních uživatelů, kteří kliknuli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku s tagem pro sledování konverzí. Nezískáváme informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů. Uživatelské údaje jsou zpracovány pseudonymně v rámci reklamní sítě Google. Znamená to, že společnost Google neuchovává a nezpracovává například jména nebo e-mailové adresy uživatelů, ale zpracovává příslušné údaje související se soubory cookie na pseudonymních uživatelských profilech. Znamená to, že z pohledu společnosti Google se reklamy nespravují a nezobrazují konkrétní identifikované osobě, ale držiteli souboru cookie bez ohledu na to, kdo jím je. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil, aby společnost Google zpracovávala údaje bez této pseudonymizace. Údaje shromážděné o uživatelích se převádí společnosti Google a uchovávají se na serverech společnosti Google v USA. Více informací o používání údajů společností Google, nastavení a možnostech vznášení námitek naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnost Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastavení zobrazování reklam společnosti Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google DoubleClick

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich webových stránek ve smyslu čl. 6, odst. 1, bod f GDPR) využíváme služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Společnost Google je certifikována v souladu s dohodou o štítu pro ochranu osobních údajů, a proto zaručuje soulad s evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). K umisťování reklam do reklamní sítě Google používáme postup online marketingu Google DoubleClick (např. ve výsledcích vyhledávání, videích, na webových stránkách atd.). DoubleClick se vyznačuje zobrazováním reklam v reálném čase na základě předpokládaných zájmů uživatele. Díky tomu můžeme zobrazovat konkrétnější reklamy na naše webové stránky a na nich, abychom zobrazovali pouze reklamy, které potenciálně odpovídají zájmům uživatelů. Pokud uživatel vidí například reklamu na výrobky, o které se zajímal na jiných webových stránkách, říká se tomu „remarketing“. Při vstupu na naše webové stránky a jiné webové stránky využívající marketingové služby Google spustí společnost Google kód (grafiku známou jako webové signály), aby do webových stránek integrovala (re)marketingové tagy. Ty uloží do zařízení uživatele jedinečný soubor cookie (malý soubor). Místo souborů cookie je možné použít srovnatelnou technologii. Tento soubor uchovává záznam o tom, jaké webové stránky uživatel navštívil, o jaký obsah se zajímá, a na které objednávky kliknul, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, referenční webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání webových stránek. Zaznamenává se také IP adresa uživatelů, přičemž v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech dohody o Evropském hospodářském prostoru se IP adresa zkracuje a pouze ve výjimečných případech se celá převádí na server společnosti Google v USA a tam se zkracuje. Výše uvedené informace může navíc Google spojovat s těmito informace z jiných zdrojů. Pokud uživatelé následně navštíví další webové stránky, mohou být zobrazené reklamy vytvořeny na míru jejich předpokládaným zájmům na základě jejich uživatelských profilů. Uživatelské údaje jsou zpracovány pseudonymně v rámci reklamní sítě Google. Znamená to, že společnost Google neuchovává a nezpracovává například jména nebo e-mailové adresy uživatelů, ale zpracovává příslušné údaje související se soubory cookie na pseudonymních uživatelských profilech. Znamená to, že z pohledu společnosti Google se reklamy nespravují a nezobrazují konkrétní identifikované osobě, ale držiteli souboru cookie bez ohledu na to, kdo jím je. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil, aby společnost Google zpracovávala údaje bez této pseudonymizace. Údaje o uživatelích shromážděné marketingovými službami Google se převádí společnosti Google a uchovávají se na serverech společnosti Google v USA. Více informací o používání údajů společností Google, nastavení a možnostech vznášení námitek naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnost Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastavení zobrazování reklam společnosti Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook pixely, Custom Audience (vlastní publikum) a konverze na Facebooku

Na základě našich oprávněných zájmů o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich webových stránek a za tímto účelem používáme na našich webových stránkách Snap Pixel od Snapchat. Facebook pixely poskytuje sociální síť Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud se nacházíte v EU společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Společnost Facebook je certifikována v souladu s dohodou o štítu pro ochranu osobních údajů, a proto zaručuje soulad s evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Pomocí Facebook pixelů může společnost Facebook identifikovat návštěvníky našich webových stránek a zacílit na ně při prezentaci souvisejících reklam („Facebook reklamy“). Z toho důvodu používáme Facebook pixely k zobrazování našich Facebook reklam pouze těm uživatelům, kteří projevili zájem o naše webové stránky nebo kteří mají konkrétní rysy (např. zájem o určitá témata nebo výrobky podle navštívených webových stránek), které převádíme na Facebook („vlastní publikum“). S pomocí Facebook pixelů se chceme ujistit, že naše Facebook reklamy odpovídají potenciálním zájmům uživatelů a neobtěžují je. Facebook pixely nám také pomáhají pochopit účinnost Facebook reklam za účelem statistického a marketingového průzkumu tím, že ukazují a vyhodnocují, zda jsou uživatelé po kliknutí na Facebook reklamu přesměrováni na naše webové stránky („konverze“). Facebook zpracovává údaje v souladu se zásadami používání údajů společnosti Facebook. Obecné informace o zobrazování Facebook reklam tedy naleznete v zásadách používání údajů společnosti Facebook:  https://www.facebook.com/policy . Více informací a podrobností o Facebook pixelech a jejich fungování naleznete v části Nápověda na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Proti shromažďování a používání údajů pomocí Facebook pixelů za účelem zobrazování Facebook reklam můžete vznést námitku. Pokud chcete nastavit zobrazování reklam na Facebooku, běžte na stránku s nastavením a postupujte podle informací o nastavení zájmové reklamy: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení platí pro všechny platformy, tj. pro všechna zařízení jako stolní počítače a mobilní zařízení. Také můžete vznést námitku proti používání souborů cookie, které se používají k měření dosahu a reklamním účelům, na deaktivační stránce iniciativy síťové reklamy (http://optout.networkadvertising.org/) a také na amerických webových stránkách ( http://www.aboutads.info/choices) nebo evropských webových stránkách (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Přítomnost na sociálních sítích

Zůstáváme přítomní na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat s aktivními zákazníky, zainteresovanými stranami a uživateli, a informovat je o našich službách. Chtěli bychom upozornit, že důsledkem může být zpracovávání uživatelských údajů mimo Evropskou unii, což může pro uživatele představovat riziko, například bránit prosazování práv uživatelů. S ohledem na americké poskytovatele certifikované v souladu se štítem pro ochranu osobních údajů bychom chtěli upozornit, že se zavazují dodržovat evropské normy o ochraně osobních údajů. Uživatelské údaje jsou navíc obecně zpracovávány k průzkumu trhu a marketingovým účelům. Z chování uživatelů a jejich souvisejících zájmů mohou být například vytvořeny uživatelské profily. Uživatelské profily je naopak možné použít k zobrazování reklam, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů na platformách i mimo ně. Za tímto účelem se soubory cookie obvykle ukládají do počítače uživatele, kde uchovávají chování uživatele a jeho zájmy. Kromě toho se mohou údaje navíc ukládat do uživatelských profilů odděleně od zařízení, která uživatelé používají (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou přihlášeni). Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá na základě našich oprávněných zájmů, abychom mohli uživatelům efektivně nabízet informace a komunikovat s nimi, čl. 6, odst. 1, bod f GDPR. Pokud příslušní poskytovatelé požádají uživatele o souhlas se zpracováním údajů (tj. poskytnutí souhlasu, např. zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko), je právním základem zpracování čl. 6, odst. 1, bod a, nebo čl. 7 GDPR. Více informací o příslušném zpracování a možnostech vznášení námitek (opt-out neboli odmítnutí) naleznete v informacích poskytovatelů na níže uvedených odkazech. Rádi bychom poukázali na to, že je nejvhodnější směřovat žádosti o informace a uplatnění uživatelských práv přímo na poskytovatele. K uživatelským údajům mají přístup pouze poskytovatelé, kteří mohou učinit přímá opatření a poskytnout informace. Pokud přesto potřebujete pomoct, můžete nás kontaktovat. – Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko) – Zásady ochrany osobních údajů:  https://www.facebook.com/about/privacy/ , opt-out (odmítnutí):  https://www.facebook.com/settings?tab=ads  a  http://www.youronlinechoices.com , Štít pro ochranu osobních údajů:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active . – Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Zásady ochrany osobních údajů:  https://policies.google.com/privacy , opt-out (odmítnutí):  https://adssettings.google.com/authenticated , Štít pro ochranu osobních údajů:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active . – Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out (odmítnutí):  http://instagram.com/about/legal/privacy/ . – Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Zásady ochrany osobních údajů:  https://twitter.com/de/privacy , opt-out (odmítnutí):  https://twitter.com/personalization , Štít pro ochranu osobních údajů:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active . – Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out (odmítnutí):  https://about.pinterest.com/de/privacy-policy . – LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko) – Zásady ochrany osobních údajů  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , opt-out (odmítnutí):  https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out , Štít pro ochranu osobních údajů:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active . – Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo) – Prohlášení o ochraně osobních údajů / opt-out (odmítnutí):  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung . – Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Spojené království) – Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out (odmítnutí):  https://wakelet.com/privacy.html . – Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlín, Německo) – Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out (odmítnutí):  https://soundcloud.com/pages/privacy .

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich webových stránek ve smyslu čl. 6, odst. 1, bod f GDPR) zařazujeme obsah nebo nabídky služeb třetích stran, abychom mohli začlenit jejich obsah a služby, například videa nebo typy písma (dále společně jako „obsah“). To vždy vyžaduje, aby externí poskytovatelé daného obsahu viděli IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nemohly zasílat obsah do prohlížečů uživatelů. IP adresa je proto k zobrazení tohoto obsahu nezbytná. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušný poskytovatel používá IP adresu výhradně k poskytování obsahu. Externí poskytovatelé mohou také používat pixel tagy (neviditelnou grafiku také známou jako webové signály) ke statistickým nebo marketingovým účelům. Pixel tagy se mohou používat k hodnocení informací jako návštěvnosti částí webových stránek. Tyto pseudonymní informace mohou být také uchovány v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, referenčních webových stránkách, časech návštěv a další informace o používání našich webových stránek. Mohou být také spojeny s informacemi z jiných zdrojů.

YouTube

Integrujeme videa z platformy YouTube poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out (odmítnutí): https://adssettings.google.com/authenticated.

Pinterest

Na našich webových stránkách mohou být integrovány funkce a obsah služby Pinterest poskytované společností Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. To se může týkat například obrázků, videí, textu nebo tlačítek, které uživatelé používají ke sdílení obsahu z těchto webových stránek na Instagram. Pokud jsou uživatelé členy platformy Twitter, může Twitter přiřadit vyhledání výše uvedeného obsahu a funkcí k jejich uživatelským profilům. Zásady ochrany osobních údajů Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Vytvořil pomocí Datenschutz-Generator.de RA Dr. Thomas Schwenke 

 

 


* Pojem „on“ označuje ženy, muže i intersexuální osoby.

NAPOSLEDY ZOBRAZENO

Newsletter