MVP

PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky
(aktualizováno: 9. října 2019)

www.ragwear.com
ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik, Eichenstr. 2, 85445 Schwaig/Oberding, Německo,
e-mail: support@ragwear.com 
IČO: 66157, Okresní soud v Mnichově, DIČ: DE 129 39 0048,
Jednatelé: Holger Funk, Patrick Lindig

1. Rozsah

Následující všeobecné obchodní podmínky („VOP“) se vztahují na všechny obchodní vztahy z internetového obchodu mezi společností ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik (dále jen „Prodejce“) a zákazníkem* pro všechny služby vyplývající z výše uvedeného obchodního vztahu.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Popisy výrobků uvedené v internetovém obchodě Prodejce nepředstavují závazné nabídky k uzavření smlouvy ze strany Prodejce. Představují pouze žádost o předložení závazné poptávky ze strany zákazníka.
2.2. Pokud Prodejce přijme poptávku učiněnou zákazníkem, je smlouva s Prodejcem uzavřena.
2.3 Zákazník může nejprve nezávazně vkládat zboží do nákupního košíku a vložené položky před odesláním závazné objednávky kdykoliv upravit pomocí poskytnutých opravných pomůcek vysvětlených během procesu objednávání. Objednáním požadovaného zboží a kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ činí zákazník závaznou poptávku na uzavření kupní smlouvy.
2.4. Prodejce může poptávku zákazníka přijmout zasláním písemného potvrzení (např. e-mailem) zákazníkovi do pěti (5) dnů. Pokud Prodejce poptávku v této lhůtě nepřijme, má se za to, že poptávku odmítl. V takovém případě není tato poptávka pro zákazníka dále závazná.
2.5 Prodejce si přijetí poptávky uloží. Po provedení objednávky obdrží zákazník zprávu o provedení objednávky v okně prohlížeče. Součástí zprávy je možnost vytištění potvrzení objednávky. Objednávka se navíc uloží v internetovém obchodě Prodejce a zákazník ji může kdykoliv zobrazit v zákaznické oblasti po zadání přístupových údajů do části nabídky „Můj účet / objednávky“.

3. Odstoupení
3.1. Zákazník má zákonné právo na odstoupení v souvislosti s prohlášením o záměru uzavřít kupní smlouvu v internetovém obchodě v souladu s §§ 312g, odst. 1, 355 BGB (německý občanský zákoník).
3.2 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na podnikatelské subjekty.
3.3 Právo na odstoupení od smlouvy se netýká spotřebitelů, jejichž faktické bydliště není v době zavření smlouvy v členském státu Evropské unie.
3.4 Více informací o právu na odstoupení naleznete v podmínkách odstoupení od smlouvy obchodníka na následující URL adrese: https://www.ragwear.com/en/contradiction 

4. Ceny / platební podmínky
4.1 Ceny uvedené v internetovém obchodě Prodejce jsou konečné ceny včetně zákonné daně z přidané hodnoty (DPH) bez přepravních nákladů. Výše přepravních nákladů závisí na místě dodání. Více informací naleznete v Platebních podmínkách.
4.2 V případě dodání do zemí mimo Evropskou unii se mohou v individuálních případech účtovat dodatečné poplatky, za které prodejce neodpovídá. Tyto poplatky hradí zákazník. Mezi tyto poplatky patří například náklady na převod peněz přes finanční instituce (například bankovní poplatky a poplatky za převod měn) a zákonná dovozní cla či daně (například cla). Takové náklady na převod peněz mohou také vzniknout, když není zboží dodáváno do země mimo Evropskou unii a zákazník provede platbu ze země mimo Evropskou unii.
4.3 Zákazník má k dispozici následující způsoby platby: kreditní karta Visa nebo MasterCard, PayPal, platba předem, okamžitý převod. U všech způsobů platby spolupracuje Prodejce s poskytovatelem služeb BSPAYONE. BSPAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9, D-60528 Frankfurt nad Mohanem, www.bspayone.com .
4.4. Při výběru platby kreditní kartou je částka stržena z kreditní karty zákazníka vytvořením faktury. V případě vracení bude částka převedena zpět na kreditní kartu vytvořením kreditní položky. Ověření prostřednictvím služby Verified by Visa ověřuje, že platby provádějí oprávnění držitelé karet, a zvyšuje bezpečnost online nakupování. Cílem je zpracovat online transakce tak bezpečně, rychle a pohodlně jako v kamenných obchodech. Společnost Visa poskytuje držitelům karet neustálou komplexní ochranu proti podvodům a služba Verified by Visa přináší další úroveň zabezpečení kvůli ochraně vaší identity a online nákupů. - 3D-Secure Mastercard® Identity Check™ (SecureCode™) je metoda ověření pro ještě bezpečnější nakupování na internetu. Během placení pošle internetový obchod žádost do banky, která kartu vydala.
4.5. Při výběru platby předem se do potvrzení objednávky uvedou bankovní údaje zákazníka. Zboží je odesláno po obdržení platby.
4.6 Při výběru okamžité platby je zákazník po provedení objednávky přesměrován na webové stránky internetového poskytovatele SOFORT Überweisung. Abyste mohli zaplatit fakturovanou částku přes Sofort, musíte mít online bankovní účet s aktivovaným postupem PIN/TAN, následně ověřit vaši totožnost a potvrdit platební pokyny. Zákazník obdrží další informace během objednávání. Bezprostředně poté provede SOFORT Überweisung platební transakci a částka je stržena z účtu zákazníka. V případě vracení bude částka převedena zpět na příslušný účet vytvořením kreditní položky.
4.7. Při výběru platby přes PayPal je platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PayPal (Evropa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko.

5. Podmínky a místo dodání
5.1 Zboží je obvykle doručeno nejpozději do pěti (5) pracovních dnů (od pondělí do pátku kromě státních svátků) po zadání platebního příkazu u převádějící finanční instituce (v případě platby předem) nebo po uzavření smlouvy (v případě platby přes PayPal nebo kreditní kartu), pokud je místem dodání Německo. Dodání do zahraničí může trvat déle.
5.2 Zboží je odesláno na doručovací adresu, kterou zákazník uvedl během objednávání.

6. Výhrada vlastnictví
6.1 Prodejce si ponechává vlastnické právo na dodané zboží do zaplacení kupní ceny za dodané zboží v plné výši. Dokud platí výhrada vlastnictví, musí se se zbožím, které podléhá výhradě vlastnictví, zacházet opatrně.
6.2. Dokud je Prodejce vlastníkem zboží, musí zákazník Prodejce neprodleně informovat o přístupu třetích stran ke zboží, zejména o zabavení nebo jakémkoliv poškození či zničení zboží. Zákazník musí Prodejce neprodleně informovat o změně vlastnictví zboží a změně adresy.
6.3 Zákazník musí odškodnit Prodejce za jakékoliv škody nebo náklady vzniklé v důsledku porušení těchto povinností a prostřednictvím nezbytných intervenčních opatření proti přístupu třetích stran ke zboží.
6.4 Zákazník není oprávněn přeprodávat a/nebo zpracovávat rezervované zboží. Pokud zákazník zboží přesto prodá, postupuje tímto Prodejci jakékoliv nároky, které mu přeprodejem vznikají vůči třetí straně. Zákazník tímto tento převod přijímá.

7. Informace o odpovědnosti za vady, omezení záručních práv
Platí právní předpisy o odpovědnosti za vady, omezení a záruka.

8. Odpovědnost
8.1. Prodejce je plně odpovědný za škody způsobené úmyslnou nebo hrubou nedbalostí na straně Prodejce. V případě hrubého porušení základní smluvní povinnosti (tzv. základní povinnost) je Prodejce odpovědný pouze za náhradu typických nebo předvídatelných škod.
8.2 Zákonná odpovědnost v případě ohrožení života, újmy na zdraví nebo zranění osoby a podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena.
8.3 Kromě případů upravených v odstavci 8.1 a 8.2 je odpovědnost Prodejce vyloučena.
8.4. Prodejce není odpovědný za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací uvedených na www.ragwear.com.
8.5. Pokud Prodejce poskytuje přístup na jiné webové stránky prostřednictvím odkazů, neodpovídá za externí obsah uvedený na těchto webových stránkách. Příslušné webové stránky nekontroluje. Prodejce nepřejímá obsah třetích stran. Prodejce nemá vliv na vzhled nebo obsah souvisejících stránek a preventivně se výslovně distancuje od jakéhokoliv obsahu odkazovaných částí webových stránek.

9. Soukromí
9.1 Prodejce se zavazuje chránit soukromí všech osob, které u něj nakupují, a zacházet s jejich osobními údaji důvěrně. Při tom vychází z platných zákonných ustanovení, jako je federálního zákon o ochraně osobních údajů (BDSG) a obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR nařízení (EU) 2016/679). Osobní údaje získané od zákazníka budou uchovány po dobu deseti (10) let. Zákazník má však právo nechat své osobní údaje kdykoliv smazat. Uplatnění práva na smazání musí být Prodejci oznámeno písemně.
9.2 Prodejce použije údaje pouze k plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem. Další použití získaných údajů, např. k reklamním účelům, neproběhne bez souhlasu zákazníka.
9.3 Před zpracováním údajů je Prodejce povinen přijmout dostatečná technická a organizační opatření na ochranu údajů. Tato opatření mají chránit údaje zejména před neoprávněným přenosem nebo přístupem a před všemi jinými nezákonnými formami zpracování.
9.4 Údaje budou zpracovány pouze v členských státech EU. Na tyto státy se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR nařízení (EU) 2016/679).
9.5. Pokud bude údaje objednávky zpracovávat třetí strana jménem Prodejce, je Prodejce povinen vybrat takového zpracovatele, který může zaručit technickou a organizační ochranu v souladu s tímto článkem o „Ochraně osobních údajů“. 9.6. Subjektům údajů, jejichž údaje jsou Prodejci přenášeny nebo k jejichž údajům má přístup, uděluje Prodejce právo na kontrolu, opravu a smazání těchto údajů.
9.7 Na všechny tyto situace se vztahuje nařízení o ochraně osobních údajů Prodejce, které naleznete na následující URL adrese: https://www.ragwear.com/en/data-protection

10. Informace o řešení sporů on-line
10.1 Evropská komise poskytuje internetovou platformu pro řešení sporů on-line (OS platforma). OS platformy slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů souvisejících se smluvními povinnostmi ze smluv o prodeji přes internet. OS platformu můžete navštívit prostřednictvím následujícího odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2. E-mailová adresa Prodejce je: support@ragwear.com. Prodejce není ochoten ani povinen řešit spory se spotřebiteli před rozhodčím soudem.

11. Autorské právo
Držitelem práv k fotografiím je společnost Hulker Europe Vertriebs GmbH.

12. Rozhodné právo a soudní jurisdikce
12.1 Na všechny právní vztahy Prodejce se zákazníkem se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, kromě zákonů o mezinárodním nákupu movitého majetku, tj. Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11. dubna 1980). Příslušným soudem je soud v Mnichově. 12.2 Pokud je zákazník spotřebitelem, platí povinné zákony o ochraně spotřebitele v zemi, kde má zákazník faktické bydliště, pokud poskytují další ochranu.

13. Závěrečná ustanovení
13.1 Jakékoliv změny ve smlouvě mezi Prodejcem a zákazníkem jsou účinné pouze v písemné formě. To se týká také dodatku k této písemné formě.
13.2 Smlouva mezi Prodejcem a zákazníkem zahrnuje všechny dohody stran. Neexistují žádné další dohody, dodatečné dohody nebo podmínky.
13.3 Neúčinnost jednotlivých ustanovení smlouvy uzavřené mezi Prodejcem a zákazníkem, včetně těchto podmínek, nemá vliv na účinnost ostatních ustanovení. V takovém případě se strany zavazují dohodnout na účinném ustanovení, které se co nejvíce přibližuje zamýšlenému účelu neúčinného ustanovení. Obdobně to platí pro smluvní mezery. 

 * Pojem „on“ označuje ženy, muže i intersexuální osoby.

 

 

NAPOSLEDY ZOBRAZENO

Newsletter